WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZE MNIE PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

 

 

Jesteśmy zdecydowany chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od Ciebie lub podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie Cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu mi informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tej strony internetowej.

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

 

Niniejsza strona internetowa jest własnością „MEBLE-WYPOSAŻENIE WNĘTRZ” Stanisław Opalski
ul. Rynek 16, 32-043 Skała. Podejmując jakiekolwiek działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez „MEBLE-WYPOSAŻENIE WNĘTRZ” Stanisław Opalski w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś. Administrator twoich danych osobowych może być różny w zależności od charakteru twojej interakcji ze stroną internetową.

 

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

 

Bezpieczeństwo i poufność twoich danych osobowych traktuje bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, są zobowiązane do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Utrzymuje wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.

ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY

Czasami niniejsza strona internetowa będzie zawierał linki do stron zewnętrznych dostawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz. Będziesz wiedział, że znalazłeś się na witrynie zewnętrznego dostawcy, ponieważ będzie ona inaczej wyglądała oraz zmieni się treść w pasku adresu twojej przeglądarki. W momencie wyboru zewnętrznego dostawcy, a także w pewnych odstępach czasu po dokonaniu wyboru, badam polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki my stosujemy w naszych własnych politykach. Jeśli masz pytania dotyczące zasad polityki prywatności zewnętrznych dostawców, prosimy o zapoznanie się z politykami udostępnionymi na ich stronach internetowych.

TECHNOLOGIA ACTIVE SCRIPTING I JAVASCRIPT

W celu ulepszenia funkcji naszej strony internetowej wykorzystuje skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów witryna może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji. Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.